Autor: Mljet

OBAVIJEST O ODVAJANJU OTPADA

Komunalno Mljet d.o.o. je osiguralo vrećice za sortiranje plastike i papira, a uskoro će stići i kontejneri za zelene otoke.

Vrećice možete besplatno preuzeti u uredu Komunalnog Mljet d.o.o., žutu za plastiku i plavu za papir, po jednu za svaki mjesec, za sljedeća 4 mjeseca.

Nakon podjele vreća korisnici će putem mrežne stranice Komunalnog Mljet d.o.o. biti obaviješteni o rasporedu prikupljanja otpada.

U žute vreće smiju se odlagati plastične vrećice, folije, omoti, plastične boce i razna plastična ambalaža.

Nije dopušteno odlagati ambalažu onečišćenu opasnim i zapaljivim tvarima kao što su motorna ulja, antifriz, herbicidi, pesticidi, derivati nafte, kiseline i lužine.

U plave vreće potrebno je odlagati novine, časopise, prospekte, kataloge, kartone, uredski papir, a nije dopušten plastificirani i metalizirani papir, tetrapak, zauljeni papir i maramice te fotopapir i indigo-papir.

Iskoristivu plastiku i papir Komunalno Mljet d.o.o. će posebno skladištiti.

Apeliramo na lokalno stanovništvo da nam olakšaju posao, jer su oni ti koji sortiraju otpad na mjestu nastajanja.

Molimo građane da odlažu čistu ambalažu i papir jer se odvojeno prikupljena plastika i papir ne odlažu na deponije nego ih je potrebno dodatno razvrstati prije predavanja poduzećima ovlaštenim za reciklažu.

 

Osim sortiranja iskoristivog otpada na kućnom pragu, općina Mljet i Komunalno Mljet d.o.o. će svojim stanovnicima omogućili i odvajanje otpadnog papira, plastike, stakla i metalne ambalaže na zelenim otocima.

RASPORED PRIKUPLJANJA OTPADA

 EE OTPAD, PAPIR I PLASTIKA

 

I.ODVOZ II.ODVOZ III.ODVOZ IV.ODVOZ V.ODVOZ
31.05.2019. 30.06.2019. 31.07.2019. 31.08.2019. 30.09.2019.

 

MOLIMO KORISNIKE DA NAVEDENI OTPAD NA DAN ODVOZA ODLOŽE KRAJ KANTI DO 10:00 SATI UJUTRO!

 

ODRŽANA 20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Dana 11. travanj 2019. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici  su raspravljeni i usvojeni  akti: odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjskoj, odluka o komunalnom redu, odluka o iskaznici, znački i odori komunalnog redara, godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019. godini i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o prodaji zemljišta oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Odluka o povratu primljenog dijela kupoprodajne cijene po nerealiziranim predugovorima

Odluka o komunalnom redu na području Općine Mljet

Odluka o iskaznici, znački i odori komunalnog redara

Odluka o prijenosu vlasništva čest. zgr. 112 z. ul 145 k. o. Goveđari bez naknade

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2019. godini

JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ POVEĆANJA KAPACITETA UZGAJALIŠTA BIJELE RIBE UZ OTOK GALIČNJAK U OPĆINI MLJET- DO 640 TONA GODIŠNJE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/18-01/72

URBROJ: 2117/1-09/1-19-04

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU 

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

POVEĆANJA KAPACITETA UZGAJALIŠTA BIJELE RIBE UZ OTOK GALIČNJAK U OPĆINI MLJET-  DO 640 TONA GODIŠNJE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš zahvata povećanja kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz otok Galičnjak u Općini Mljet do 640 tona godišnje, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 14. ožujka 2019.
  2. Javna rasprava Studije trajat će 30 dana, u vremenu od 11. travnja 2019. do zaključno 10. svibnja 2019.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, 20225 Babino Polje, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i dva netehnička sažetka Studije te Knjiga primjedbi.
  4. Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu, 24. travnja 2019. u 10:00 sati, u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, 20225 Babino Polje,
  5. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
  6. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.
  7. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  8. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

v.d. pročelnika

Miho Baće

SAZVANA 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 11. travanj 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjskoj, odluka o komunalnom redu, odluka o iskaznici, znački I odori komunalnog redara, godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019. godini i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 20 sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Okvirni obrazac Zaključka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Okvirni obrazac Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Zaklučak o prijedlogu Odluke o povratu primljenog dijela kupoprodajne cijene po nerealiziranim predugovorima

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o iskaznici, znački i odori komunalnog redara

Zaključak o prijedlogu Odluke o prijenosu vlasništva čest. zgr. 112 z. ul 145 k. o. Goveđari bez naknade

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2019. godini

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 21. ožujka 2019.godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici se raspravilo i odlučilo o aktima: Godišnji obračun Proračuna za 2018.godinu s izvješćem Općinskog načelnika za srpanj – prosinac 2018.godine, odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjska vezano uz nagodbeni postupak s Adria Sistem d.o.o. Zagreb i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb, odluka o izradi ID PPUO Mljet i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Odluka o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje javnim natječajem

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Izjave osnivača o osnivanju Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Odluka o postavljanju pokretnih naprava – kioska na javnim površinama i pomorskom dobru na području Općine Mljet

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – ZEMLJIŠTA

Nadležno Općinsko vijeće Općine Mljet donijelo je Odluku o prodaji čest. ze,. 8781/61 I 8781/63, obje k.o. Babino Polje, na predjelu Uvala Sutmiholjska.

Općinski načelnik će javni natječaj objaviti u Oglasniku Narodnih novena i Slobodnoj Dalmaciji, a relevantna dokumentacija za podnošenje ponuda slijedi uz ovu objavu.

Odluka, javni natječaj i prilozi slijede:

Sken Odluka o prodaji zemljišta

Sken javni natječaj prodaja zemljišta

Ponudbeni list zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 1. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 2. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 3. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 4. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje