Kategorija: Javna nabava

Postupak jednostavne javne nabave: Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjskoj

Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave.

Relevantni dokumenti: odluka, poziv, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju I meritorno rješenje MZOiE slijede:

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Poziv za dostavu ponude – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Ponudbeni list – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali Sutmiholjska

Izjava o nekažnjavanju – Izrada Studije utjecaja na okoliš nove NJC u Uvali SutmiholjskaRješenje MZOiE – potreba izrade SUO