Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Novosti

SAZVANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, suglasnost i jamstvo za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, opći akti kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, oslobađanje od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 5. sjednicu OV-a

Zaključak prijedlog Odluke donošenja Plana razvoja do 2027. godine

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU Saplunara

Zaključak Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

KONACNA PUZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

KONACNI PLZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak prijedlog ID Odluke zakup poslovnog prostora

Zaključak prijedlog Odluke o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2022.

Zaključak prijedlog Odluke povrat sredstava Ante Kralj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U UVALI SUTMIHOLJSKA

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju više građevinskih parcela u Uvali Sutmiholjska.

Osim na mrežnim stranicama, na kojima se objavljuje kompletni tekst javnog natječaja i sva ponudbena dokumentacija, skraćena verzija javnog natječaja objavljuje se i u Oglasniku Narodnih novina i u Slobodnoj Dalmaciji.

Rok za dostavu ponuda je 07. listopada 2021. godine u 13:00 sati. 

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Uvali Sutmiholjska

Procjembeni elaborat vrijednosti zemljišta Uvala Sutmiholjska

Izvod iz katastarskog plana za z.ul. 1800 k.o. B. Polje

PL 854 k.o. B. Polje

Z.k. uložak 1800 k.o. B. Polje

LOKACJSKA INFORMACIJA ZEMLJIŠTE SUTMIHOLJSKA

Građevinska dozvola cesta Sutmiholjska

Ponudbeni list zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 1. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 2. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 3. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 4. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 5. zemljište Uvala Sutmiholjska

PLAN RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Nakon održavanja sjednice Radne skupine i redigiranja ranije izrađenog  prijedloga Plana koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Općine Mljet i dostavljen svim ključnim subjektima , sve u skladu s zaprimljenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama i zaključcima Radne skupine, izrađen je konačni prijedlog Plana.

Poziva se zainteresirana javnost na proučavanje predloženih rješenja u konačnom prijedlogu Plana i dostavu konkretnih mišljenja, prijedloga i primjedbi na konačni prijedlog Plana, sve do 13. rujna 2021. godine, na e-mail: [email protected].

Konačni prijedlog Plana slijedi:

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

 

PLAN RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE – PRIJEDLOG PLANA

Nakon redigiranja ranije izrađenog nacrta prijedloga Plana koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Općine Mljet i dostavljen svim ključnim subjektima i članovima Radne skupine, izrađen je prijedlog Plana.

Poziva se zainteresirana javnost na proučavanje predloženih rješenja i dostavu konkretnih mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana, sve do 23. kolovoza 2021. godine, na e-mail: [email protected].

 

Prijedlog Plana slijedi:

Prijedlog Plana razvoja Općina Mljet – varijanta kolovoz 2021.

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. srpnja 2021. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: polugodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina – zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Poslovnik OV-a

Polugodišnji obračun I. – VI. 2021.

Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

ID Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

ID Program financiranja MO-a 2021.

ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021

. ID Program otočnog predškolskog odgoja 2021. – I. ID

ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska – Copy

Odluka naknade vijećnicima

Odluka plaća općinskog načelnika

Odluka pravne osobe od interesa za CZ

Odluka FLAG

Odluka o odvodnji na području OM

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu – III. ID – Copy

SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. srpnja 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: pologodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina – zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu – III. ID

Zaključak ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

Zaključak Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Zaključak prijedlog ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021. Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke FLAG Zaključak prijedlog Odluke

ID Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Odluke naknade vijećnicima

Zaključak prijedlog Odluke o odvodnji na području OM

Zaključak prijedlog Odluke plaća općinskog načelnika

Zaključak prijedlog Odluke pravne osobe od interesa za CZ

Zaključak prijedlog Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak prijedlog Polugodišnjeg obračuna I. – VI. 2021.

Zaključak prijedlog Poslovnika OV-a

Zaključak prijedlog Programa otočnog predškolskog odgoja 2021. – I. ID

Zaključak suglasnost Plan javne nabave