Kategorija: Sjednice vijeća

SAZVANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 30. svibnja 2018.godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti : Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018.godinu, Prijenos vodnih građevina sustava javne odvodnje NP-a Mljet , I izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu ud ijelu koji se odnosi na zabranu građevinskih radova..

poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 11. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za11. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2018. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu vlasništva objekata sustava javne odvodnje NP Mljet

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 12. travnja 2018. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti iz nadležnosti: Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.godine, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2017.  godinu, Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Z na području Općine Mljet 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. ZKG Općine Mljet za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa o financiranju mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. ZKG Općine Mljet 2017.

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja Općine Mljet 2017.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2017. godinu

Odluka o ne zasnivanju bilo kakvih partnerskih odnosa s fizičkim i pravnim osobama koje učestalo krše komunalni red na području Općine Mljet

Odluka o sklapanju ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 12. travnja 2018.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti: Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.godine, godišnji obračun proračuna Općine Mljet za 2017. godinu, Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjensih odbora na pdoručju Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 10. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za10. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Zakljućak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju međuvlasničkog ugovora za čest. zem. 2271 z.ul. 267 i čest. zem. 1705-2 i 1708-6 z.ul. 579, sve k.o. Blato

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o nezasnivanju partnerskih odnosa s fizičkim i pravnim osobama koje učestalo krše komunalni red na području Općine Mljet

 

ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 16. ožujka 2018. godine  u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su doneseni:Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. – 2022. godine, Odluka o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Odluka o ID Odluke o operativnom formalnom i praktičnom upravljanju i raspolaganju s č. z. 2302-1 z. ul 1468 k.o. B. Polje

Odluka o ID Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu preraspodjelom sredstava

Odluka o ostavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka o otpisu nekretnina – zemljišta iz popisa imovine Općine Mljet koje su pravomoćno utvrđene kao vlasništvo RH

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

SAZVANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

 

Za 16. ožujka 2018. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

 

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti:Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. – 2022. Godine, Odluka o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

 

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 9. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu preraspodjelom unutar pojedine glave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu nekretnina iz popisa imovine Općine Mljet utvrđenih kao vlasništvo R

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o operativnom formalnom i praktičnom upravljanju i raspolaganju s čest. zem. 23021 z. ul 1468 k.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ostavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆISNKOG VIJEĆA

Dana 26. siječnja 2018. godine u 13:00 sati održana  je u prostorijama Općine Mljet 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

 

Na sjednici su doneseni akti: Statut Općine Mljet, akt o zbrinjavanju komunalnog otpada, godišnji planovi i programi iz različitih oblasti, akt vezan uz sastav Upravnog vijeća JVP Mljet i  akt vezan uz upravljanje dijelom općinske imovine.

 

Doneseni akti slijede:

Statut Općine Mljet

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o provedbi parcelacije čest. zem. 87812 z. ul. 1800 k. o. Babino Polje u katastru i zemljišniku

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“ i Rješenje o izboru članovaUpravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“

Plan razvojnih projekata Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2021. godine

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o kom. na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2018. godinu

SAZVANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 26. siječnja 2018. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: Statut Općine Mljet, akt o zbrinjavanju komunalnog otpada, godišnji programi iz različitih oblasti I drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 8. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz 8. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvojnih projekata Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2021. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o kom. gospodarstvu na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o kom. na području Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2018. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2018. godinu

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“ i Rješenje o izboru članovaUpravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Mljet“

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su usvojeni  izmijenjeni proračunski akti za 2017. godinu, proračunski akti za 2018. godinu i planovi i aktii iz oblasti Civilne zaštite..

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija Proračuna Općine Mljet za 2019. i 2020. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Program socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2017.

Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet 2018- 2021.godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

 

SAZVANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 15. prosinca 2017. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se usvojiti izmjenjeni proračunski akti za 2017. godinu, proračunski akti za 2018. godinu i Planovi i Programi iz oblasti Civilne zaštite.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 7. sjednicu Općinskog vijeća (150-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu (129-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa o financiranju mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (130-2017-PAO)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (131-2017-PAO)

Zaključak Program grad. infr. st. 2 2017. 1. ID 10-2017

 

Zaključak Program gospodarstvo 2017. 1. ID 10-2017

Zaključak Program grad. infr. st. 1 2017. 1. ID 10-2017

Zaključak o utvrđivanju prijeldoga Program obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu – I. izmjene i dopune (135-2017-PAO)

Zaključak Program održ. kom. infr. 2017. 1. ID 10-2017

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017 . godinu – I. izmjene i dopune (137-2017-PAO)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2017 .godinu (138-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2018-2021. godine (141-2017-OA)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Općine Mljet za 2018. godinu (143-2017-PAO)

Zaključak Odluka izvršavanje Proračuna 2018. 11-17

 

 

 

 

 

 

ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 09. studenog 2017.godine u 10:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je usvojena Strategija razvitka općine Mljet do 2020. godine , doneseni pojedini akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i akti u oblasti upravljanja općinskom imovinom.

Doneseni akti slijede:

Odluka Strategija razvoja do 2020. 9-17 – kopija

Strategija razvitka Općine do 2020. final 10-17

Odluka ID lokalni porezi 10-17

Odluka javne površine 10-17

Odluka ID komunalni doprinos 10-17

Odluka bod komunal. naknade 10-17

Odluka priznanje vlasništva Bašica Prožura 10-17

Odluka priznanje vlasništva Bašica P. Luka 10-17

Odluka prodaja sobra Hajdić i Šišić 10-17

Odluka ID zakup poslovnog prostora 10-17