ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Izrada elaborata za ocjenu potrebe izrade SUO uređenja obale u naselju Prožurska Luka

Odluka o prihvatu ponude ocjena SUO uređenja obale P. Luka