Odluka o priznavanju prava vlasništva čest. zem. 1759-36 z.ul. 184 k.o. Prožura

Odluka o priznavanju prava vlasništva čest. zem. 1759-36 z.ul. 184 k.o. Prožura