Odluka o rokovima plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Jadranski luksuzni hoteli d.d.. Dubrovnik

Odluka o dinamici plaćanja kom. doprinosa JLH d.d. Dubrovnik