Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Novosti

ODRŽANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 20. studeni2020. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Odluka Proračun za 2021. godinu

Odluka o financiranju pol. stranaka 2021.

Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program otočnog predškolskog odgoja 2021.

Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program utroška boravišne pristojbe u 2021.

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.

Odluka naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Odluka o ID Odluke o osnivanju JVP Mljet

SAZVANA 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 20. studeni 2020. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti: proračunski akti za 2021. godinu, godišnji planovi i programi za 2021. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 32. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke naknade vijećnicima i plaća načelnika

Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka 2021.

Zaključak o prijedlogu Odluke o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2021. GODINU

Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2021

. Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa otočnog predškolskog odgoja 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2021.

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2021.

Zaključak o prijedlogu Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Zaključka suglasnost Plan javne nabave

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2021. – 2025.

ZAVRŠEN POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Odlukama Općinskog načelnika Općine Mljet, a nakon provedenog Zakonom propisanog postupka, uključujući završno mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije završeni su postupci ocjene potrebe provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“ i izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2.

U postupku je utvrđeno da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da su zahvati prihvatljivi za ekološku mrežu.

Akti načelnika slijede:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

Sken odluka da nema potrebe za SPUO UPU GZ Žukovac i ID UPU Sutmiholjska

ODRŽANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni: odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

Odluka o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka o ispravci pogreške UPU Okuklje

Odluka o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Odluka o ispravci pogreške UPU Saplunara

Odluka o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

SAZVANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. listopada 2020. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti odluka o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza, odluka o mikroprijevozu na području Općine Mljet, odluke o ispravci tehničke greške u pojedinim važećim UPU-ima naselja, odluka o paušalu po krevetu i smještajnoj jedinici i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 31. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Okuklje

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Prožurska Luka

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Saplunara

Zaključak o prijedlogu Odluke o ispravci pogreške UPU Sobra

Zaključak o prijedlogu Odluke o mikroprijevozu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o naknadnoj suglasnosti na Odluku o povjeravanju komunalnog linijskog prijevoza

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Zaključak o prijedlogu Zaključka u svezi suglasnosti ID PPUO Mljet

Obrazloženje zakonitosti konačnog prijedloga ID PPUO Mljet

ODRŽANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljene i usvojene izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Raspravljeni i usvojeni akti slijede:

ID Odluke o komunalnom doprinosu ID

Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

ID Odluke o komunalnoj naknadi ID

Odluke o korištenju javnih površina ID

Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika ID

Odluke o NC na području Općine ID

Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet ID

Odluke o zakupu poslovnog prostora

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

Odluka o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Odluke o donošenju ID

Proračuna za 2020.-II. izmjene i dopune

Polugodišnji obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Program ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Program otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Program školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Program utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na Plan javne nabave – III. ID

SAZVANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 14. rujna 2020. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2020. godinu, izmjene i dopune godišnjih programa za 2020. godinu,, akti vezani uz pandemiju Covid-19 i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 30. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna 2019.-I. izmjene i dopune

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o korištenju javnih površina

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o naknadama vijećnika i dužnosnika

Zaključak o prijedlogu ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o prijedlogu Odluke o ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvješća ON za 1. – 6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za područje Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Polugodišnjeg obračuna Proračuna 1.-6. 2020.

Zaključak o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa ostale komunalne djelatnosti 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne CZ i vatrogastva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočne socijalne skrbi i zdravstva 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa školstvo, kultura i sport 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2020. – II. ID

Zaključak o prijedlogu Zaključka naknadna suglasnost Plan javne nabave – III. ID

Zaključak prijedlog ID Odluke o NC na području Općine

Plan javne nabave za 2020. godinu- III. ID

Dezinsekcija će se provesti 11. kolovoza 2020.godine

Djelatnici Veterinarske ambulante Gruda-Konavle d.o.o. provodit će adulticidni tretman komaraca na prostoru Općine Mljet dana 11. kolovoza 2020. tijekom noći i ranog jutra kada je aktivnost komaraca pojačana.

Dezinsekcija  će se provesti na slijedećim površinama:

na  javnim  površinama  i  uz prometnice tretirati će se zelenilo, grmlje i travnate površine  gdje komarci borave,prolaskom  vozila kroz ulice, tretiranje površina i vegetacije između ulica, javnih zelenih površina- parkova

Mjere opreza:

Osobe sa osjetljivim dišnim putevima (npr.  asmatičari) mole se da ostanu u zatvorenom, zatvore prozore.

U slučaju nepovoljnih  vremenskih uvjeta, kiše ili jačeg vjetra, adulticidni tretman se odgađa, o čemu ćemo dodatno obavjestiti.