Novosti

UTVRĐIVANJE KANDIDACIJSKE I ZBRINE LISTE ZA IZBORE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

Nakon raspisivanja izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet, koji će se održati 20. svibnja 2018. godine, u otvorenom roku za dostavu prijedloga kandidacijskih listi utvrđenog za 30. travnja 2018. godine u 16:00 sati pristigli su prijedlozi ovlastenih predlagatelja.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet pregledalo je pristigle prijedloge i utvrdilo njihovu ispravnost i pravovaljanost.

Nakon utvrđivanja  ispravnosti i pravovaljanosti predloženih kandidacijskih listi Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mljet utvrđuje i objavljuje pravovaljane kandidacijske i zbirne liste po mjesnim odborima.

Kandidacijske i zbirne liste, osim na ovoj mrežnoj stranici, objavljju se i na oglasnoj ploči Općine Mljet i na oglasnim pločama po naseljima.

 

Utvrđene kandidacijske i zbirne liste po mjesnim odborima slijede:

Kandidacijske i zbirne liste izbori Vijeća MO 20.05.2018.

RASPISIVANJE IZBORA ZA VIJEĆE MJESNIH ODBORA

Općinsko vijeće Općine Mljet donijelo je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018.godine odluku o raspisivanju predmetnih izbora, u skladu sa Statutom Općine Mljet i meritornim aktom.

Izbori će se održati dana 20. svibnja 2018.godine.

Rok za podnošenje kandidacijskih listi je 30. travnja 2018.godine.

predmetn odluka, odnosno njezin izvod za objavu slijedi:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet – izvod za objavu

ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 12. travnja 2018. godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti iz nadležnosti: Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.godine, Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2017.  godinu, Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Z na području Općine Mljet 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. ZKG Općine Mljet za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa o financiranju mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. ZKG Općine Mljet 2017.

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti poljoprivrede, gospodarstva, zaštite okoliša, vatrogastva i zaštite i spašavanja Općine Mljet 2017.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2017. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2017. godinu

Odluka o ne zasnivanju bilo kakvih partnerskih odnosa s fizičkim i pravnim osobama koje učestalo krše komunalni red na području Općine Mljet

Odluka o sklapanju ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu

SAZVANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 12. travnja 2018.godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspravljati i usvojiti: Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017.godine, godišnji obračun proračuna Općine Mljet za 2017. godinu, Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjensih odbora na pdoručju Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 10. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za10. sjednicu Općinskog vijeća

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2017. godinu

Zakljućak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju međuvlasničkog ugovora za čest. zem. 2271 z.ul. 267 i čest. zem. 1705-2 i 1708-6 z.ul. 579, sve k.o. Blato

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o nezasnivanju partnerskih odnosa s fizičkim i pravnim osobama koje učestalo krše komunalni red na području Općine Mljet

 

ODRŽANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 16. ožujka 2018. godine  u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su doneseni:Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. – 2022. godine, Odluka o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Odluka o ID Odluke o operativnom formalnom i praktičnom upravljanju i raspolaganju s č. z. 2302-1 z. ul 1468 k.o. B. Polje

Odluka o ID Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu preraspodjelom sredstava

Odluka o ostavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka o otpisu nekretnina – zemljišta iz popisa imovine Općine Mljet koje su pravomoćno utvrđene kao vlasništvo RH

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

SAZVANA 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

 

Za 16. ožujka 2018. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

 

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti:Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. – 2022. Godine, Odluka o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet i drugi akti iz nadležnosti općinskog vijeća.

 

Poziv i prijedlozi akata slijede:

Poziv za 9. sjednica Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ID Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu preraspodjelom unutar pojedine glave

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu nekretnina iz popisa imovine Općine Mljet utvrđenih kao vlasništvo R

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje 2018. – 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o operativnom formalnom i praktičnom upravljanju i raspolaganju s čest. zem. 23021 z. ul 1468 k.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ostavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Donesena Odluka o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2018.

Dana 1. ožujka 2018. ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2018.

Cilj Programa za razvoj otoka je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Provedba programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Ugovorima koje će  Ministarstvo sklopiti s jedinicama lokalne i područne (regionalna) samouprave u  skladu s donesenom Odlukom, ukupno će se na području otoka i poluotoku Pelješcu, sufinancirati 40 malih kapitalnih projekata za što  se u državnom proračunu  osigurao iznos od 19 milijuna kuna.

Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2018. možete preuzeti u Dokumentima ili na linku: https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/otoci-i-priobalje/razvoj-otoka/program-razvoja-otoka-u-2018/3746