Novosti

JAVNU RASPRAVU STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ POVEĆANJA KAPACITETA UZGAJALIŠTA BIJELE RIBE UZ OTOK GALIČNJAK U OPĆINI MLJET- DO 640 TONA GODIŠNJE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/18-01/72

URBROJ: 2117/1-09/1-19-04

 

Na temelju članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08) Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije obavještava javnost i zainteresiranu javnost o upućivanju na

 

JAVNU RASPRAVU 

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

POVEĆANJA KAPACITETA UZGAJALIŠTA BIJELE RIBE UZ OTOK GALIČNJAK U OPĆINI MLJET-  DO 640 TONA GODIŠNJE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

 

  1. Odluku o upućivanju na javnu raspravu Studije o utjecaju na okoliš zahvata povećanja kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz otok Galičnjak u Općini Mljet do 640 tona godišnje, u daljnjem tekstu: Studija, donijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 14. ožujka 2019.
  2. Javna rasprava Studije trajat će 30 dana, u vremenu od 11. travnja 2019. do zaključno 10. svibnja 2019.
  3. Mjesto održavanja javnog uvida u Studiju je u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, 20225 Babino Polje, svakog radnog dana od 9:00 –12:00 sati. Na mjestu javnog uvida bit će izložena cjelovita Studija i dva netehnička sažetka Studije te Knjiga primjedbi.
  4. Javno izlaganje Studije održat će se u srijedu, 24. travnja 2019. u 10:00 sati, u Domu kulture Zabrežje u Babinom Polju, Zabrežje 47, 20225 Babino Polje,
  5. Obavijest o javnoj raspravi i cjelovita Studija te netehnički sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
  6. Prema zamolbi Ministarstva zaštite okoliša i energetike javnu raspravu koordinirat će i provoditi Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.
  7. Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju, javnost i zainteresirana javnost može upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu.
  8. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

v.d. pročelnika

Miho Baće

SAZVANA 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 11. travanj 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjskoj, odluka o komunalnom redu, odluka o iskaznici, znački I odori komunalnog redara, godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019. godini i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 20 sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Okvirni obrazac Zaključka o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Okvirni obrazac Odluke o prodaji zemljišta Uvala Sutmiholjska

Zaklučak o prijedlogu Odluke o povratu primljenog dijela kupoprodajne cijene po nerealiziranim predugovorima

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o iskaznici, znački i odori komunalnog redara

Zaključak o prijedlogu Odluke o prijenosu vlasništva čest. zgr. 112 z. ul 145 k. o. Goveđari bez naknade

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2019. godini

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 21. ožujka 2019.godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici se raspravilo i odlučilo o aktima: Godišnji obračun Proračuna za 2018.godinu s izvješćem Općinskog načelnika za srpanj – prosinac 2018.godine, odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjska vezano uz nagodbeni postupak s Adria Sistem d.o.o. Zagreb i Kora Zagreb d.o.o. Zagreb, odluka o izradi ID PPUO Mljet i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Odluka o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje javnim natječajem

Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Odluka o izmjenama i dopunama Izjave osnivača o osnivanju Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Odluka o postavljanju pokretnih naprava – kioska na javnim površinama i pomorskom dobru na području Općine Mljet

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – ZEMLJIŠTA

Nadležno Općinsko vijeće Općine Mljet donijelo je Odluku o prodaji čest. ze,. 8781/61 I 8781/63, obje k.o. Babino Polje, na predjelu Uvala Sutmiholjska.

Općinski načelnik će javni natječaj objaviti u Oglasniku Narodnih novena i Slobodnoj Dalmaciji, a relevantna dokumentacija za podnošenje ponuda slijedi uz ovu objavu.

Odluka, javni natječaj i prilozi slijede:

Sken Odluka o prodaji zemljišta

Sken javni natječaj prodaja zemljišta

Ponudbeni list zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 1. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 2. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 3. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

Izjava br. 4. zemljište oznake čest. zem 8781-61 i 8781-63 z. ul. 1800 k. o. B. Polje

SAZVANA 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 21. ožujak 2019. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti  akti: Godišnji obračun Proračuna za 2018. godinu s izvješćem Općinskog načelnika za srpanj – prosinac 2018. Godine, odluka o prodaji zemljišta u Uvali Sutmiholjska vezano uz nagodbeni postupak s Adria Sistem d.o.o. Zagreb I Kora Zagreb d.o.o. Zagreb, odluka o izradi ID PPUO Mljet i drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 19 sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za19. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu Odluke o prodaji č. z. 8781-2 i 8781-64 k.o. B. Polje javnim natječajem

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Izjave osnivača o osnivanju Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o postavljanju pokretnih naprava – kioska na javnim površinama i pomorskom dobru na području Općine Mljet