Općina Mljet

15.06.2012
Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Mljet je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave čija je nadležnost propisana odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i odredbama Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13).

Općinsko vijeće Općine Mljet ima 11 vijećnika koji se biraju sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN broj144/12 ).

Općinsko vijeće Općine Mljet broji 11 članova:

1.    Pero Matana , lista HSP AS (nestranački), predsjednik Općinskog vijeća;
2.    Antun Market, lista HDZ (HDZ),1.  potpretsjednik Općinskog vijeća;
3.    Ivan Market, koalicijska lista SDP-HSS (HSS), 2. potpredsjednik Općinskog vijeća;
4.    Boško Hajdić, koalicijska lista SDP-HSS (SDP), vijećnik Općinskog vijeća;
5.    Željko Matana, lista HDZ (HDZ), vijećnik Općinskog vijeća;
6.    Nikola Hajdić, koalicijska lista SDP-HSS (SDP), vijećnik Općinskog vijeća;
7.    Grozdan Stražičić, lista HDZ (nestranački), vijećnik Općinskog vijeća;
8.    Nikola Kralj, koalicijska lista SDP-HSS (HSS) , vijećnik Općinskog vijeća;
9.    Tomislav Čumbelić, lista HDZ (HDZ), vijećnik Općinskog vijeća;
10.  Darko Vojvoda, koalicijska lista SDP-HSS (SDP), vijećnik Općinskog vijeća;
11.  Stijepo Radulj, lista HDZ (HDZ), vijećnik Općinskog vijeća.

Rad Općinskog vijeća Općine Mljet definiran je odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13).

Općinsko vijeće Općine Mljet ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

Općinsko vijeće Općine Mljet radi na sjednicama i kroz svoja stalna i povremena radna tijela.

Među najvažnijim radnim tijelima Općinskog vijeća su: Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno-pravna pitanja, Mandatni odbor, Odbor za proračun, Odbor za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne poslove, Odbor za društvene djelatnosti i  mjesnu samoupravu i suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga.

Najvažnije nadležnosti Općinskog viječa Općine Mljet su: donošenje Statuta i Poslovnika, donošenje Proračuna i proračunskih akata, donošenje općih akata, upravljanje nekretninama i imovinom Općine Mljet veće vrijednosti, izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela, donošenje prostorno-planske dokumentacije, osnivanje ustanova, javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih poslova i raspisivanje referenduma.


 

Vezani članci


Novosti

 
Općinska tijela


Novosti


Akti općine Mljet