Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Općinsko vijeće
Općinsko vijeće Općine Mljet je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave čija je nadležnost propisana odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i odredbama Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13).

Općinsko vijeće Općine Mljet ima 11 vijećnika koji se biraju sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN broj144/12 ).

Općinsko vijeće Općine Mljet broji 11 članova:

 1. Pero Bašica, koalicijska lista HDZ – HSS (HSS) – predsjednik
 2. Željko Matana, koalicijska lista HDZ – HSS (HDZ) – prvi potpredsjednik
 3. Marina Matana, koalicijska lista HDZ -HSS (HSS) – drugi potpredsjednik
 4. Stijepo Radulj, koalicijska lista HDZ – HSS (HDZ) – vijećnik
 5. Tomislav Benković, koalicijska lista HDZ – HSS (HDZ) – vijećnik
 6. Željka Radulj Šijaković, koalicijska lista HDZ – HSS (HDZ) – vijećnik
 7. Hrvoje Šagolj, koalicijska lista HDZ – HSS (HDZ) – vijećnik
 8. Grozdan Stražičić, koalicijska lista HDZ – HSS (nestranački) – vijećnik
 9. Marina Matana, koalicijska lista HDZ – HSS (HSS) – vijećnik
 10. Boško Hajdić, koalicijska lista SDP HNS (SDP) – vijećnik
 11. Vicencije Marković, lista HSP AS (HSP AS) – vijećnik

Rad Općinskog vijeća Općine Mljet definiran je odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13).

Općinsko vijeće Općine Mljet ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

Općinsko vijeće Općine Mljet radi na sjednicama i kroz svoja stalna i povremena radna tijela.

Među najvažnijim radnim tijelima Općinskog vijeća su: Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno-pravna pitanja, Mandatni odbor, Odbor za proračun, Odbor za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne poslove, Odbor za društvene djelatnosti i  mjesnu samoupravu i suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga.

Najvažnije nadležnosti Općinskog viječa Općine Mljet su: donošenje Statuta i Poslovnika, donošenje Proračuna i proračunskih akata, donošenje općih akata, upravljanje nekretninama i imovinom Općine Mljet veće vrijednosti, izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela, donošenje prostorno-planske dokumentacije, osnivanje ustanova, javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih poslova i raspisivanje referenduma.