Općinsko vijeće

25.03.2015
Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća

KLASA:                021-05/01-15-01/02

URBROJ:             2117-03/01-15-LD-01

Babino Polje,     25.03.2015.

 

                Temeljem članka 63. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13), predsjednik Općinskog vijeća Općine Mljet

s a z i v a

                17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati dana  03. travnja2015. godine (petak) u prostorijama Općine Mljet sa početkom u 10:00 sati.


Za sjednicu se predlaže slijedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice OV-a održane dana 11. 02. 2015. godine;
 2. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Mljet;
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2014. godinu;
 4. Donošenje Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u oblasti društvenih djelatnosti na području Općine Mljet za 2014. godinu:

a)       izvješće o ostvarenju Programa socijalne skrbi na području Općine Mljet za 2014. godinu;

b)       izvješće o ostvarenju Programa potpora u oblasti gospodarstva, poljoprivrede, zaštite okoliša i zaštite i spašavanja na području  Općine Mljet za 2014. godinu;

c)       izvješće o ostvarenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2014. godinu;

d)       izvješće o ostvarenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2014. godinu;

e)       izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2014. godinu;

f)        izvješće o ostvarenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Mljet za 2014. godinu;

g)       izvješće o ostvarenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2014. godinu;

h)       izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za 2014. godinu;

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine
 2. Donošenje Programa korištenja sredstava pripadajućeg dijela naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada;
 3. Donošenje Odluke o davanju jamstva kao jamac platac Komunalnom Mljet d.o.o. Babino Polje za nabavku goriva od INA d.d. Zagreb putem garancije OTP banke d.d. Zadar;
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka javne nabave:

a)       specijalnog komunalnog vozila za potrebe Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje kroz sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem financijskog leasinga;

b)       pretovarne stanice (hidraulična stacionarna preša + 4 zatvorena rolo kontejnera) kroz sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem financijskog leasinga;

c)       pokretno reciklažno dvorište  kroz sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

d)       komunalnog teretnog vozila (izmjenljivo + kiper trostrani) kroz sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem financijskog leasinga.

 1. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva postojećih vodnih građevina na području Općine Mljet na Voda Mljet d.o.o. Babino Polje;
 2. Donošenje meritornih odluka u oblasti upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu i spornom vlasništvu Općine Mljet:

a)       odluka i uputa u postupanju u sudskim postupcima tužiteljice/predlagateljice Republike Hrvatske protiv tužene/predloženice Općine Mljet, odnosno njezinih pravnih slijednika;

b)       odluka i uputa u postupanju u sudskim postupcima raznih tužitelja/predlagatelja protiv tužene/predloženice Općine Mljet;

c)       odluka i uputa u postupanju u sudskim postupcima tužiteljice/predlagateljice Općine Mljet protiv drugih tuženih/predloženika;

d)       odluka i uputa u postupanju u upravnim postupcima u kojima je Općina Mljet stranka u postupku;

e)       odluka i uputa u postupanju u upravnim sporovima u kojima je Općina Mljet stranka u postupku;

f)        odluka i stavovi u pogledu statusa i opstojnosti sklopljenih pravnih poslova o raspolaganju nekretninama koji su ili bi mogli biti predmet sudskih i/ili upravnih postupaka i sporova

 1. Donošenje meritornih odluka u oblasti većih, dospjelih dugovanja Općine Mljet i pravnih osoba u njezinom vlasništvu:

a)       dugovanje Općine Mljet Libertasu Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik po osnovu sufinanciranja javnog otočnog prijevoza putnika prethodnih godina;

b)       dugovanje Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije po osnovu kredita za izgradnju benzinske postaje Sobra iz 2001. godine (Općina Mljet jamac platac);

c)       dugovanje Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje Čistoći d.o.o. Dubrovnik po osnovu odlaganja otpada na odlagalište Grabovicu prethodnih godina

 1. Donošenje  Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih javnih cesta na području Općine Mljet i
 2. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara na području

Općine Mljet i Plana zaštite od požara na području Općine Mljet

 

                Molimo Vas, da sjednici zbog njezine važnosti svakako prisustvujete, a ukoliko ste opravdano spriječeni da se pravovremeno ispričate na tel. 745-391.

                Sa poštovanjem!

 

                                                                                                                                                              Predsjednik OV                                                                                                                                                                                  Pero Matana, dipl. ing., v.r.

Vezani dokumenti


Sjednice vijeća

 
Općinska tijela


Novosti


Akti općine Mljet