Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Autor: Mljet

PRODAJA GRAĐEVINSKIH PARCELA NA PREDJELU UVALA SUTMIHOLJSKA

Dana 07.listopada 2021-.godine u 13:00 sati istekao je rok za dostavu ponude po raspisanom javnom natječaju.

Dana 12. listopada 2021.godine nadležno Povjerenstvo ptvorilo je, analiziralo i ocjenilo pristigle ponude te Općinskom vijeću predložilo donošenje meritornih odluka.

Meritorni zapisnik slijedi:

Zapisnik o otvaranju, analizi i ocjeni ponuda za kupnju građevinskih parcela na predjelu Uvala Sutmiholjska

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, Odluka o izradi i donošenju ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, ID općih akata kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Odluka o donošenju Plana razvoja do 2027. godine

Plan razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Plan razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara
Odluka o izradi ID UPU Saplunara

Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za zaduženje kod OTP banka d. d. za potrebe financiranja naknade za vrijednost infrastrukture i nadogradnju benzinske postaje „Sobra“ na dijelu  k. o. Prožura
Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Odluka Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Procjena ugroženosti od požara 2021.

Odluka o donošenju  Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Odluka Plan zaštite od požara

Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Plan zaštite od požara 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke zakup poslovnog prostora

Odluka o oslobađanju od plaćanja i otpisu dijela dospjelog duga nastalog 2020. godine
Odluka o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Odluka o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2022. godinu na području Općine Mljet
Odluka o zabrani izvođenja radova 2022.

Odluka o povratu uplaćene kupoprodajne cijene uslijed neispunjenja ugovorne obaveze
Odluka povrat sredstava Ante Kralj

SAZVANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, suglasnost i jamstvo za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, opći akti kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, oslobađanje od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 5. sjednicu OV-a

Zaključak prijedlog Odluke donošenja Plana razvoja do 2027. godine

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU Saplunara

Zaključak Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

KONACNA PUZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

KONACNI PLZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak prijedlog ID Odluke zakup poslovnog prostora

Zaključak prijedlog Odluke o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2022.

Zaključak prijedlog Odluke povrat sredstava Ante Kralj

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U UVALI SUTMIHOLJSKA

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Mljet Općinski načelnik Općine Mljet raspisuje, odnosno objavljuje javni natječaj za prodaju više građevinskih parcela u Uvali Sutmiholjska.

Osim na mrežnim stranicama, na kojima se objavljuje kompletni tekst javnog natječaja i sva ponudbena dokumentacija, skraćena verzija javnog natječaja objavljuje se i u Oglasniku Narodnih novina i u Slobodnoj Dalmaciji.

Rok za dostavu ponuda je 07. listopada 2021. godine u 13:00 sati. 

Tekst javnog natječaja i ponudbena dokumentacija slijede:

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Uvali Sutmiholjska

Procjembeni elaborat vrijednosti zemljišta Uvala Sutmiholjska

Izvod iz katastarskog plana za z.ul. 1800 k.o. B. Polje

PL 854 k.o. B. Polje

Z.k. uložak 1800 k.o. B. Polje

LOKACJSKA INFORMACIJA ZEMLJIŠTE SUTMIHOLJSKA

Građevinska dozvola cesta Sutmiholjska

Ponudbeni list zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 1. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 2. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 3. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 4. zemljište Uvala Sutmiholjska

Izjava br. 5. zemljište Uvala Sutmiholjska

PLAN RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE – KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

Nakon održavanja sjednice Radne skupine i redigiranja ranije izrađenog  prijedloga Plana koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Općine Mljet i dostavljen svim ključnim subjektima , sve u skladu s zaprimljenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama i zaključcima Radne skupine, izrađen je konačni prijedlog Plana.

Poziva se zainteresirana javnost na proučavanje predloženih rješenja u konačnom prijedlogu Plana i dostavu konkretnih mišljenja, prijedloga i primjedbi na konačni prijedlog Plana, sve do 13. rujna 2021. godine, na e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr.

Konačni prijedlog Plana slijedi:

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

 

PLAN RAZVOJA OPĆINE MLJET DO 2027. GODINE – PRIJEDLOG PLANA

Nakon redigiranja ranije izrađenog nacrta prijedloga Plana koji je bio objavljen na mrežnim stranicama Općine Mljet i dostavljen svim ključnim subjektima i članovima Radne skupine, izrađen je prijedlog Plana.

Poziva se zainteresirana javnost na proučavanje predloženih rješenja i dostavu konkretnih mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana, sve do 23. kolovoza 2021. godine, na e-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr.

 

Prijedlog Plana slijedi:

Prijedlog Plana razvoja Općina Mljet – varijanta kolovoz 2021.