Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kategorija: Sjednice vijeća

SAZVANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju
6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II.
izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu
Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih
udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi
danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Zaključak prijedlog Odluke o otpisu danih pozajmica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela
unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska
upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluke o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik,
Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas – Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Zaključak o prijedlogu Odluke prodaja poslovnih udjela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet
za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Programa predškolskog odgoja 2021. – II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2021. godinu

 

 

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, Odluka o izradi i donošenju ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, ID općih akata kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Odluka o donošenju Plana razvoja do 2027. godine

Plan razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Plan razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara
Odluka o izradi ID UPU Saplunara

Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za zaduženje kod OTP banka d. d. za potrebe financiranja naknade za vrijednost infrastrukture i nadogradnju benzinske postaje „Sobra“ na dijelu  k. o. Prožura
Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Odluka Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Procjena ugroženosti od požara 2021.

Odluka o donošenju  Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Odluka Plan zaštite od požara

Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Plan zaštite od požara 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke zakup poslovnog prostora

Odluka o oslobađanju od plaćanja i otpisu dijela dospjelog duga nastalog 2020. godine
Odluka o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Odluka o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2022. godinu na području Općine Mljet
Odluka o zabrani izvođenja radova 2022.

Odluka o povratu uplaćene kupoprodajne cijene uslijed neispunjenja ugovorne obaveze
Odluka povrat sredstava Ante Kralj

SAZVANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, suglasnost i jamstvo za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, opći akti kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, oslobađanje od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 5. sjednicu OV-a

Zaključak prijedlog Odluke donošenja Plana razvoja do 2027. godine

Konačni prijedlog Plana razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU Saplunara

Zaključak Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Zaključak prijedlog Odluke Plan zaštite od požara

KONACNA PUZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog Odluke Procjena ugroženosti od požara

KONACNI PLZOP OPCINA MLJET 2021

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak prijedlog ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak prijedlog ID Odluke zakup poslovnog prostora

Zaključak prijedlog Odluke o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Zaključak prijedlog Odluke o zabrani izvođenja radova 2022.

Zaključak prijedlog Odluke povrat sredstava Ante Kralj

ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 23. srpnja 2021. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: polugodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina – zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Poslovnik OV-a

Polugodišnji obračun I. – VI. 2021.

Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

ID Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

ID Program financiranja MO-a 2021.

ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021

. ID Program otočnog predškolskog odgoja 2021. – I. ID

ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska – Copy

Odluka naknade vijećnicima

Odluka plaća općinskog načelnika

Odluka pravne osobe od interesa za CZ

Odluka FLAG

Odluka o odvodnji na području OM

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu – III. ID – Copy

SAZVANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 23. srpnja 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: pologodišnji obračun Proračuna, polugodišnje izvješće Općinskog načelnika, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, Rebalans Proračuna, izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna, izmjene i dopune godišnjih programa i planova, odluka o prodaji nekretnina – zemljišta i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Javni natječaj zemljište Uvala Sutmiholjska

Obrazloženje uz predložene akte za 4. sjednicu OV-a

Prijedlog Plana javne nabave za 2021. godinu – III. ID

Zaključak ID Odluke o osnivanju PZ Crnac Kok

Zaključak Odluka prodaja građevinskih parcela Sutmiholjska 2-17

Zaključak prijedlog ID Odluka o izvršavanju-Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021. Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak prijedlog ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. – XII. 2020.

Zaključak prijedlog Odluke FLAG Zaključak prijedlog Odluke

ID Proračuna za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Odluke naknade vijećnicima

Zaključak prijedlog Odluke o odvodnji na području OM

Zaključak prijedlog Odluke plaća općinskog načelnika

Zaključak prijedlog Odluke pravne osobe od interesa za CZ

Zaključak prijedlog Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2021.

Zaključak prijedlog Polugodišnjeg obračuna I. – VI. 2021.

Zaključak prijedlog Poslovnika OV-a

Zaključak prijedlog Programa otočnog predškolskog odgoja 2021. – I. ID

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

ODRŽANA 2. SJENDICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 17. lipnja 2021.godine u 13:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Bbainom Polju 2. sjednica Općinsklog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nedležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021.godinu.

Doneseni akti slijede:

Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u

Odluka počasni građanin Zvonimir Đuroković

Odluka o dodjeli priznanja MO Korita 2021.

SAZVANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Za 17. lipnja 2021. godine u 13:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: verifikacija mandata zamjenika člana i dodjela općinskih javnih priznanja za 2021. godinu.

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 2. sjednicu Općinskog vijeća

Zaključak verifikacija mandata Iva Pitarevića u OV-u

ODRŽANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 02. lipnja 2021. godine, a nakon održanih lokalnih izbora 2021. godine i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mljet održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Sjednica je održana uz poštivanje procedure propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je izabran predsjednik Općinskog vijeća čime se Općinsko vijeće smatra konstituiranim.

Na sjednici su izabrana i radna tijela Općinskog vijeća u skladu s Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet, te posebnim propisima.

Doneseni akti slijede:

Rješenje o izboru Mandatnog odbora OV-a

Zaključak verifikacija mandata u OV-u

Rješenje o izboru Odbora za izbor OV-a

Odluka o izboru predsjednika OV-a

Odluka o izboru prvog potpredsjednika OV-a

Odluka o izboru drugog potpredsjednika OV-a

Rješenje izbor Odbora za Statut OV-a

Rješenje o izboru Odbora za Proračun

Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša OV-a

Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti OV-a

Rješenje o izboru Odbora za imena naselja OV-a

Rješenje o izboru Odbora za predstavke OV-a

Odluka i Rješenje o izboru Povjerenstva za imovinu OV-a

Odluka i rješenje o izboru Odbora za javna priznanja OV-a

Odluka i Rješenje o izboru Vijeća za koncesijska odobrenja

Odluka i Rješenje o izboru Vijeća za zaštitu potrošača

SAZVANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ZA 02. LIPNJA 2021.GODINE

Nakon utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora 2021.godine za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika, pročelnik JUO saziva 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća.

Na sjednici će se izabrati predsjednik i podpredsjednci Općinksog vijeća i radnog tijela Općinskog vijeća.

Poziv za sjednicu slijedi:

Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu OV-a