Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Općinski načelnik

Categories:

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 11.000,00 EUR i/ili radova procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 26.000,00 EUR – Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju koje sadrže i parcelacioni elaborat i priloge za građevinsku dozvolu i elaborat za potrebe evidentiranja dijela LC-69072 Babino Polje (D120 – D120) s javnim parkingom

Više