Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izrada parcelacionih elaborata za dijelove k.č.br.2302/1 k. Babino Polje i od nje novoformiranih parcela radi usklađivanja sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorima s ciljem razvrgnuća suvlasničke zajednice

Zahtjev za dostavu ponude izrada parc. elaborata č.z. 2302-1 k.o. B. Polje