Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNA NABAVA RADOVA NA UREĐENJU RAZLIČITIH PUTEVA I ULICA – ODABIR

Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja završena je predmetna javna nabava, a nakon čega će uslijediti potpisivanje meritornog ugovora o građenju.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i Odluka o odabiru slijede:

Odabir ponuditelja uređenje različitih putova