Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Odluka da nije potreban OPSPUO ID UPU naselja Saplunara