Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2020. godinu

Zaključak prijedlog Odluke o financiranju pol. stranaka 2020.