Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O D L U K U o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn Izrada elaborata Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Žukovac

Odluka pristupanje nabavi radova UPU GZ Žukovac