Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za zaduženje kod OTP banka d. d. za potrebe financiranja naknade za vrijednost infrastrukture i nadogradnju benzinske postaje „Sobra“ na dijelu k. o. Prožura

Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Usluge Mljet