Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn – Radovi djelomične sanacije nerazvrstane javne ceste Saplunara – Uvala Blace

Odluka o pristupanju nabavi radova sanacije ceste Saplunara – Uvala Blace