Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o oslobađanju komunalnog doprinosa investitora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za zahvat u prostoru: izgradnja kapelice s mrtvačnicom u naselju Goveđari

Odluka o oslobađanju plaćanja KD Komunalno Mljet d.o.o. – groblje Sladin Gradac