Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o početku postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara na okoliš

Odluka o početku OPSPUO Saplunara