Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Izrada parcelacionih elaborata za dijelove k.č.br. 2302/1 k.o. Babino Polje i od nje novoformiranih parcela radi usklađenja sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorima s ciljem razvrgnuća suvlasničke zajednice

Odluka o prihvatu ponude redigirana parcelacija Sobra