Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00kn do 70.000,00 kn i /ili radova do 150.000,00 kn – Elaborat okvirne procjene zgrada u potencijalnom vlasništvu Općine i dijela građevinskog i negrađevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Mljet

Odluka o prihvatu ponude izrada okvirne procjene općinskih nekretnina