Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn – Nabava radova proširenja – izmještanja puta prema vodospremi u naselju Saplunara

Odluka o prihvatu ponude izmještanje puta vodosprema Saplunara