Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kn- usluga redigiranja i ažuriranja geodetsko-katastarskih podloga u postupcima za utvrđivanje građevinskih parcela i postupcima parcelacije za provođenje u katastru i zemljišniku legaliziranih zgrada u vlasništvu i potencijalnom vlasništvu Općine Mljet

Odluka o prihvatu ponude ažuriranje ozakonjenja zgrada