Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o prihvatu ponude – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti do 20.000,00 kn – Nabava izrade odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada (128/2017-PAO)

Odluka odabir izrade odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada