Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Nabava roba i /ili usluga procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn – Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Lauka radi ishođenja lokacijske dozvole

Odluka o pristupanju jednostavnoj javnoj nabavi – Izrada idejnog projekta uređenja obale Prožurska Luka radi ishođenja lokacijske dozvole