Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige za k.o. Goveđari za 2020. godinu

Odluka o sufinanciranju nove izmjere k.o. Goveđari 2020.