Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš

Odluka početak OPSPUO-a CID PPUO Mljet