Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000.00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Nabava komunalne opreme – različiti kontejneri za potrebe gospodarenja otpadom za Komunalno Mljet d.o.o. uz sufinanciranje FZOEU Odluka br.: 2021/006936

Odluka odabir komunalna oprema FZOEU