Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn Nabava radova izgradnje kapelice s mrtvačnicom na groblju Sladin Gradac – IV. faza radova –

Odluka o odabiru ponude IV. faza izgradnje groblja Sladin Gradac