Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 80.000.00 kn do 200.000.00 kn i radova procijenjene vrijednosti od 200.000.00 kn do 500.000.00 kn – Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje NC24 L 69081 (P. Luka) – L 69070 (Okuklje) u katastru i zemljišniku

Odluka odabir evidentiranje NC P. Luka – Okuklje