Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kn i/ili radova do 200.000,00 kn Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta NC11 DC-120 – Velika Plaža – Podškoji i NC26 NC-11 – plato za potrebe evidentiranja u katastru i zemljišniku

Odluka o prihvatu ponude NC Saplunara