Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoreni postupak javne nabave: Popravak i uređenje pješačke staze “Austrijski put”

Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede:

Dokumentacija za nadmetanje – Popravak i uređenje pješačke staze „Austrijski put“ između naselja Sobra i Babino Polje

Obrasci kao dio dokumentacije za nadmetanje – Popravak i uređenje pješačke staze „Austrijski put“ između naselja Sobra i Babino Polje

Obrazac ugovora – Popravak i uređenje pješačke staze „Austrijski put“ između naselja Sobra i Babino Polje

Troškovnik

TEKST PROJEKTA

Tehnička situacija

Detalj hidranta

Obnova zidova

Model stepenica

Slivni kanalić

Ukopavanje cijevi