Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Postupak jednostavne javne nabave: Provedba rješenja utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjska

Općina Mljet pokreće predmetni postupak jednostavne javne nabave.

Relevantni dokumenti: zahtjev za dostavu ponude, ponudbeni list, izjava o nekažnjavanju i relevantno rješenje MMPI slijede:

Zahtjev za dostavu ponude – Provedba rješenja utvrđivanje granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjskoj

Ponudbeni list – Provedba rješenja utvrđivanje granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjskoj

Izjava o nekažnjavanju – Provedba rješenja utvrđivanje granice javnog pomorskog dobra u Uvali Sutmiholjskoj

Rješenje MMPI granica pomorskog dobra Uvala Sutmiholjska