Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 80.000,00 kn do 200.000.00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn – Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje NC24 L 69081 (P. Luka) – L 69070 (Okuklje) u katastru i zemljišniku

Poziv dostava ponude evidentiranje NC P. Luka – Okuklje