Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE SANACIJE LOKALNE CESTE KROZ BABINO POLJE – POTPORNI ZID ZADUBLJE

Nakon što je Općini Mljet dogovorila sufinanciranje predmetnih radova s Županijskom upravom za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, te nakon izrađenog glavnog – izvedbenog projekta i pripadajućeg ponudbenog troškovnika, sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave koja se objavljuje u Oglasniku javne nabave jednostavnih nabava Narodnih novina.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Dokumentacija za nadmetanje nabave sanacije LC – potporni zid Zadublje

Glavni – izvedbeni projekt LC – potporni zid Zadublje PDF – FINAL

Troškovnik sanacija LC-potporni zid Zadublje