Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Suglasnost na izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s javnom uslugom za područje Općine Mljet

Suglasnost na ID Cjenika usluge gospodarenja otpadom Komunalno Mljet d.o.o. B. Polje