Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o donošenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – I. izmjene i dopune

Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021.