Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka 2021.