Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mljet

Zaključak prijedlog Odluke o javnoj usluzi prikupljanja komunalnog otpada