Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju, dio k.č.br. 2092/1 k.o. Babino Polje, predio Žukovac

Zaključak prijedlog Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska