Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dostavu ponuda- Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti os 20.000,00 kn do 80.000,0 kn za robu i usluge i 200.000,00 kn za radove – Izrada elaborata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Zahtjev za dostavu ponude ID UPU Saplunara