Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kn za robu i usluge i 200.000,00 kn za radove – Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje NC 14 NC 12 – Uvala Blace u katastru i zemljišniku

Zahtjev za dostavu ponude evidentiranje NC Blace