Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE UREĐENJA PARKINGA ISPRED GROBLJA SVETI VID U KORITIMA

Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Odluka pristupanje nabavi uređenje parking sv. Vid

Zahtjev za dostavu ponude uređenje parking sv. Vid