Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva na zemljištu Općine Mljet radi građenja građevine komunalne servisne namjene, 2. skupine – pretovarna stanica Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke o prijenosa prava vlasništva za pretovarnu stanicu Žukovac